Bálint Cseppek Nyereményjáték – 2019. július

Aktuális Kiemelt

Bálint Cseppek Nyereményjáték

 

Részvételi játékszabályzat

1. A Herbárium 2000 Kft (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 57/c.,cégjegyzékszáma: 09-09- 012033, adószáma: 13599988-2- 09 továbbiakban:”Szervező”)által szervezett, a www.facebook.com/balint.cseppek Facebook valamint a www.instagram.com/balintcseppek.i oldalon elérhető nyereményjáték (továbbiakban: ”Pályázat”)kizárólag azon 3.pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Pályázó”) vehet részt, aki a részvételi szabályzatot (”Szabályzat”) a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg elfogadja.

2. A Pályázat 2019.július 01-től 2019.július 28. 23:59-ig tart. A Pályázaton részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve Facebook vagy Instagram regisztrációval rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban foglalt feltételeknek. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező társaság vezető tisztségviselői, megbízottai, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A szervező a Pályázat lezárulta után, véletlenszerűen generálva kisorsol egy-egy darab nyertest(továbbiakban: „Nyertes”).

4. A Pályázat és sorsolás menete: A Pályázat lezárultát követő sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a Pályázó kép kommentet helyezzen el a nyereményjáték bejegyzés alatt Facebook-on, vagy képet töltsön fel nyilvános profiljába #muanyagmentesjuliusbcs hashtag használatával az Instagramra.

5. Szervező jogosult a Pályázati előírásoknak, jogszabályoknak nem megfelelő Pályázatot értesítési kötelezettség nélkül törölni. Szervező a törlésről értesítést Pályázó részére nem küld. A Játékos a nyilvánosságra hozatalhoz a Játékszabály elfogadásával hozzájárul. A Szervező a nyerteseken felül 2 darab tartalék nyertest sorsol ki. Amennyiben a Nyertes Pályázó az első kihirdetést követő egy héten belül nem küldi el adatait (nevét, címét, telefonszámát), www.facebook.com/balint.cseppek facebook vagy www.instagram.com/balintcseppek.i instagram oldalra üzenetben, vagy az info@balintcseppek.hu email címre, és emiatt a Nyertes a Pályázatból kizárásra került, úgy a tartalék Nyertes nyereményigénye érvénybe és hatályba lép. A tartalék nyertes Résztvevők a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertesek vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott tartaléknyertes a jelenszabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a programból kizárásra kerül.

6. A Nyertes a Nyereményt GLS futár útján vagy személyes kiszállítással kapja meg.

7. A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre át nem válthatóak és másra nem ruházható át.

8. A Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Pályázó által megadott e-mailben megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás,téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9. A Játékon való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázófigyelmét a Szabályzat figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. Játékosok a Pályázat benyújtásával tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén a regisztráció során rögzített nevüket és a Facebook-profiljukhoz vagy Instagram-profljukhoz tartozó azonosító linket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

10. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező az adatkezelés során kizárólag a Játékos nevét használja fel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 57/c

11. Ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Játékos a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, Szervezőjogosult e Játékost a Pályázatból egyoldalúan kizárni.

12. Szervező fenntartja a jogot a Pályázat bármely okból történő megszakítására felfüggesztésére a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Pályázatot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Bálint Cseppek Facebook és Instagram oldalán.

13. Amennyiben a Pályázó bármely Szabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Pályázaton való részvételi jogosultságát visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy az e-mailben történő megkeresésre 1 héten belül nem válaszol, úgy a Pályázó, illetve a Nyertes a Pályázatból kizárja magát, a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.

14. A Facebook és az Instagram a Pályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook és az Instagram a Pályázatot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli,illetve más módon sincs kapcsolatban a Pályázattal. A Pályázó az általa a Pályázat során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook és az Instagram számára adja át.

15. A Szabályzatra, a Pályázatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Pályázaton való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 16. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztatassa. A megváltoztatott Szabályzatot közzéteszi a http://www.facebook.com/pg/balint.cseppek/notes oldalon.

 

Szervező – Herbárium 2000 Kft

 

Örökszép nyereményjáték  – Bálint Cseppek

Örökszép nyereményjáték – Bálint Cseppek

Aktuális Kiemelt

Örökszép nyár – játsszon velünk – Nyereményjáték a Bálint Cseppek webáruházában és facebook oldalán!

 

Ismeritek Benyusz Csilla munkáját az Örökszép gyantaékszereket? Mi is nemrég ismerkedtünk meg velük, és annyira megtetszettek, hogy úgy gondoltuk feldobjuk velük a nyári időszakot.

Nyereményjátékunkkal két fronton is találkozhattok:

  1. Ha július 2. és augusztus 31. között webáruházunkban vásárol legalább 6 000 Ft értékben, máris bekerültök a nagy kalapba. Ahány vásárlás annyi esély a nyereményre, mely egy 10 000 Ft értékű szabadon felhasználható vásárlási utalvány Benyusz Csilla csodálatos gyantaékszereinek webáruházában.
  2. Látogass el facebook oldalunkra, oszd meg az eredeti felhívás posztját és nyerj kéthetente 1-1 szép pár Örökszép fülbevalót. A részleteket keresd facebook oldalunkon.

A játék időtartama július 2.- augusztus 31.
Eredményhirdetés: szeptember 5. hétfő!


A fülbevalók sorsolása: (minden megosztó részt vesz minden sorsolásban)
2016.Július 15.
2016.Július 29.
2016.Augusztus 12.
2016.Augusztus 26.

És egy kis titkot is elárulunk, ha sikeres lesz ez a nyereményjáték, és sok érdeklődőt vonz, akkor később is számíthattok ilyen meglepetésekre. Várjuk akár az ajánlatokat, hogy mi az amit szívesen látnátok a nyeremények között, de mi is igyekszünk nyitott szemmel járni és szép, különleges ajándékokat találni.

Facebookra fel! Vásárlásra fel!

Egy Csepp, Öt Csepp meg Tíz – törzsvásárlói program

Aktuális

„Egy Csepp, Öt Csepp meg Tíz…”

Törzsvásárlói Program részvételi szabályai

Szervező: Herbárium 2000 Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Debreceni útfél 10/b, vagy Pf.18; Cg.: 09-09-012033 , nyilvántartó bíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság)

Törzsvásárló: Az a vásárló, aki a 2013. május 1. és 2013 szeptember 30. közötti időszakban BÁLINT CSEPPEK TERMÉK vásárlásával legalább tíz pontot gyűjt, GARANTÁLT AJÁNDÉKRA válik JOGOSULTTÁ, illetve indul a főnyeremény sorsoláson.

Törzsvásárló egy pont eléréséhez VÁSÁRLÁSONKÉNT legalább 1800 Ft bruttó értékben vásárol Bálint Cseppek terméket, amit forgalmazó partnere a Cseppgyűjtő Füzetben igazol, illetve Törzsvásárló a vásárolt termékek dobozán lévő vonalkódokat összegyűjti, és beküldi a Szervezőhöz postai úton.

A Törzsvásárló több Cseppgyűjtő Füzetet is gyűjthet a meghirdetett időszakban.

Az ajándék és főnyeremény Törzsvásárlóhoz való eljuttatása érdekében szükséges hogy Törzsvásárló a Cseppgyűjtő Füzetre felvezesse:

  • nevét,
  • címét,
  • telefonszámát és / vagy e-mail címét
  • születési évét. (nyeremény sorsolás miatt)

Forgalmazó Partner: Az az adószámmal rendelkező, kiskereskedelmi tevékenységet folytató gyógynövény-, bio-, egészségbolt, gyógyszertár vagy patika ahol a Törzsvásárlók BÁLINT CSEPPEK TERMÉKET tudnak vásárolni. A Forgalmazó Partner a vásárláskor 1,800 Ft-onként 1 pontot beír a Cseppgyűjtő Füzetbe, rögzíti a vásárlás dátumát, illetve lepecsételi azt. Minden bruttó 1,800 Ft után Törzsvásárló egy (1) pontra jogosult. A programban részt vevő partnerek listája megtalálható a www.balintcseppek.hu honlap Törzsvásárlói Program menüpont alatt. Forgalmazó Partner szervező felé Részvételi Szándékát jelzi.

A törzsvásárlói akcióhoz szükséges Cseppgyűjtő Füzetek elérhetők a forgalmazói partnereknél, vagy a BÁLINT CSEPPEK székhelyén.

Törzsvásárlói Program: Az alábbiakban részletesen meghatározott “Egy Csepp, Öt Csepp meg Tíz” Törzsvásárlói program.

A Törzsvásárlói Program működésének leírása

A Törzsvásárlói Programban kizárólag az a Magyarországon bejegyzett lakcímmel rendelkező 18. évet betöltött természetes személy vehet részt, aki 2013. május 1 és 2013. szeptember 30 között BÁLINT CSEPPEK terméket vásárol.

A Törzsvásárló egy vásárlás alkalmával legalább bruttó 1,800 Ft értékű Bálint Cseppek termék vásárlás esetén 1 pont jóváírásra válik jogosulttá.

A program időtartama alatt amennyiben Törzsvásárló legalább 10 pontot összegyűjt GARANTÁLT AJÁNDÉKOT kap az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

1)    A BÁLINT CSEPPEK termékvásárláskor Forgalmazó Partner jóváírja a Törzsvásárló pontját, a Cseppgyűjtő Füzetbe – ahol egy pont értéke minimum bruttó 1,800 Ft értékű. (1 ponthoz akár 2 vonalkód is tartozhat, amennyiben a vásárolt termék(ek) bruttó 1,800 Ft érték alattiak.)
VAGY: a www.balintcseppek.hu webáruházában vásárló magánszemélyként rendelkezik Pont Jóváíró Elismervénnyel.

2)    A pontokra vásárolt termékek vonalkódjait Törzsvásárló csatolva a Cseppgyűjtő Füzetbe,  postai úton beküldi Szervező székhelyére (4200 Hajdúszoboszló, Pf. 18) a Törzsvásárlói program beváltására nyitva álló határidőn belül.

A forgalmazó partner által jóváírt Pont vagy a Szervező webáruházából  Pont jóváíró Elismervényének és a ponthoz tartozó megvásárolt termék vonalkódjának EGYÜTTes megléte jogosítja a Törzsvásárlót az ajándékra.

(10 pont + Termékek vonalkódjai= BÁLINT CSEPPES BÖGRE, + ESÉLY A FŐNYEREMÉNYRE)

A Cseppgyűjtő Füzetet a Törzsvásárló magánál tartja, mind addig míg a pontokat ki nem gyűjtötte. A programhoz csatlakozott Forgalmazó partnernél vásárolt Bálint Cseppek termék után kérheti a Törzsvásárló a pont jóváírását a termék forgalmazó partnerétől. Az egyes üzletekben gyűjtött pontok ezáltal összevonhatóak.

Törzsvásárló, pontra jogosult a Szervező webáruházában vásárolt termékei után is.

Törzsvásárló, a program időtartama alatt több Cseppgyűjtő Füzetet is kigyűjthet, mindannyiszor ahányszor a beváltáshoz szükséges 10 ponttal rendelkezik.

A törzsvásárlói programban szereplő pont és vonalkód gyűjtés más akciókkal össze nem vonható.

A Törzsvásárlói Program időtartama

A Törzsvásárlói Program Cseppgyűjtésre nyitva álló időtartama: 2013. május 1 – 2013 szeptember 30-ig.

A Cseppgyűjtő Füzet beváltásának időtartama: 2013. május 15-től – 2013. október 15-ig.

Ebben az időszakban van lehetőség a kigyűlt Cseppgyűjtő Füzetek beváltására azoknak a Bálint Cseppek központjába való elküldésével.  Az ezen időtartam előtt vagy után érkezett  füzetek érvénytelenek.

Törzsvásárlói Program lezárulta: 2013. november 1 – Főnyeremény kisorsolásának napja.

Cseppgyűjtő Füzet tudnivalói

A forgalmazó partnerek Cseppgyűjtő FÜZETEKKEL való ellátásáról a területi képviselőjük gondoskodik, illetve bármelyik forgalmazó partner kérésére postázza a Szervező központja.

Beváltáskor a kigyűjtött – 10 csepp-pontot és a vonalkódokat tartalmazó – Cseppgyűjtő Füzetek-et a Törzsvásárló postán elküldi a Szervező központjába címezve.

A Cseppgyűjtő Füzet érvényesnek tekinthető, ha tartalmazza a vásárlások partneri rögzítését, (és/vagy rendelkezik az ezzel egyenértékű Pont Jóváíró Elismervénnyel) illetve a pontokhoz tartozó vonalkódok is postázásra kerülnek. Az a Cseppgyűjtő Füzet alkalmas Ajándék továbbítására, és indulhat a főnyeremény sorsoláson, amelyek hátoldalán a Törzsvásárló feltünteti nevét, címét, telefonszámát és/vagy e-mail címét, születési évét.

A be nem telt vagy betelt, de be nem váltott Cseppgyűjtő Füzetek 2013. október 15-i napjával érvénytelenné válnak.

Webáruházon keresztüli vásárlás

Szervező webáruházában vásárolt termékekre is vonatkozik a Törzsvásárlói program, ez esetben a Szervező a webáruházban vásárolt termékek után Pont Jóváíró Elismervényt ad, amely tartalmazza a vásárlással megszerzett pontot(kat). Pont Jóváíró Elismervényt a webes Törzsvásárló a házhoz szállítandó terméket tartalmazó csomagban kapja meg.  A vásárlás értékébe nem számít bele a webes házhoz szállítási díj.

A Pont Jóváíró Elismervény egyenértékű a Forgalmazó Partner általi pont jóváírással.

A Cseppgyűjtő Füzetben szereplő pontok összeadhatóak a webes vásárlással szerzett Pont Jóváíró Elismervénnyel.

Webáruházban, és Forgalmazó partnernél is vásárló Törzsvásárlónak a 10 pont összegyűlte után, a Szervező felé postáznia kell mind a Cseppgyűjtő Füzetet, mindazokat a Pont Jóváíró Elismervényeket amellyel a szükséges 10 pontot elérte.

Ajándékok – Nyeremények – Beváltás

Beváltás Menete:

Törzsvásárló postázza:

a. Cseppgyűjtő Füzetek-et, és/vagy Pont Jóváíró Elismervényeket

b. összegyűjtött Bálint Cseppek termékek vonalkódjait

a 4200 Hajdúszoboszló, Pf. 18. címre, 2013. október 15-ig.

1. AJÁNDÉK:

Törzsvásárló 10 pont kigyűjtése és ezen pontokhoz tartozó vonalkódok meglétekor Bálint Cseppes bögrét kap ajándékba, amelyet Szervező postán küld el Törzsvásárló részére.

2. NYEREMÉNY:

Minden Törzsvásárló, beküldött és érvényesen kigyűjtött Cseppgyűjtő Füzetével a Törzsvásárlói program végén 2013. november 01-én rendezendő FŐNYEREMÉNY SORSOLÁSON vesz részt.

A FŐNYEREMÉNY NYERTESE 15,000 Ft értékű vásárlási utalványt kap, amelyek levásárolhatóak az országos üzlethálózattal rendelkező EGÉSZSÉG PLUSZ üzletekben, a nyertes által szabadon választott termékcsoportból.

(Ízelítő a választékból: Gyógyászati segédeszközök, Gyógyhatású készítmények, Baba-Mama termékek, Fitnesz termékek, Higiéniai termékek, Hőmérők, Lábápolás – papucsok, Mágnesterápia, Masszírozók, Mérlegek, Ortézis termékek, Szájhigiénia, Szépségápolás, Tartásjavítás, Vércukor mérők, Vérnyomásmérők, Vitalizáló termékek

Részletes terméklista megtalálható a www.wellmed.hu oldalon a Termékek menüpont alatt, illetve Utalvány beváltó helyek listája ugyanitt az Utalvány Szabályzat menüpont alatt.)

A nyereményekhez tartozó adó- és járulékfizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok szállítási költségét a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő költség a Törzsvásárlót terheli (pl. Főnyeremény levásárlásához kapcsolódó utazási költség).

Az ajándék és a főnyeremény készpénzre nem válthatók át, és másra át nem ruházhatók.

Az át nem vett ajándékok, illetve Főnyeremény vásárlási utalványa a Törzsvásárlói Program lezárultát követő 60 napon belül vehetők át, azaz 2013. december 31-ig. A 60. nap elteltével a nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre, és ebben az esetben a sorsoláson rögzített pótnyertes kerül kiértesítésre.

A főnyeremény sorsolása, nyertes

A főnyeremény jogosultjának sorsolására – közjegyző jelenlétében – zárt sorsolás keretében 2013. november 1-én 10 órakor kerül sor a Cseppgyűjtésre nyitva álló időkorláton belül azaz 2013. október 15-ig beérkezett érvényes Cseppgyűjtő Füzetet beküldők között. (2013. szeptember 30-ig jóváírt pontokat tartalmazó füzetet a vonalkódokkal együtt.)

A sorsolás helyszíne: Közjegyzői Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 29/a.

A nyertest kiértesítése postai úton, illetve telefonon vagy e-mailen történik, illetve következő naptól megtekinthető a www.balintcseppek.hu honlapon az „Egy csepp, öt csepp meg tíz” -Törzsvásárlói Program menüpont alatt.

Amennyiben a Főnyeremény nyertese cselekvőképességében korlátozott, illetve cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Az ajándékok és a főnyeremény kiszállítása, átvétele

Az ajándék Bálint Cseppes Bögrét a Cseppgyűjtő Füzet hátoldalán megadott  névre és címre juttatja el a Szervező.

Az ajándék Bálint Cseppes Bögre átadása postai szolgálattal történik. Amennyiben ez sikertelen, és az ajándék visszakerül Szervező székhelyére, úgy ott Törzsvásárló a Törzsvásárlói Program lezárultát követő 60 napon belül személyesen átveheti ajándékát. Az átvétellel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (utazás stb.) a Törzsvásárlót terhelik.

A főnyereményt jelentő Vásárlási Utalványt a Szervező területi képviselője személyesen, előre egyeztetett időpontban adja át a nyertesnek.  A főnyeremény átadásának esetleges meghiúsulása esetén a nyeremény visszakerül Szervező székhelyére, ahol személyesen átvehető, a sorsolást követő 60 napon belül.  Az átvétellel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (utazás stb.) a Törzsvásárlót terhelik.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az Ajándék és Főnyeremény szállítás során bekövetkezett esetleges sérüléséért, vagy elvesztéséért, és így ajándékot, nyereményt nem pótol.

A Szervező semmilyen jótállást nem vállal az ajándék és a beváltott Ajándék utalványon vásárolt termék tekintetében. A főnyereményen vásárolt termék esetleges jótállással kapcsolatos felelőssége a Wellmed Kft-t (1033 Budapest, Flórián tér 6-9.) terheli.

A Törzsvásárlók által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl.: névelírás, címelírás stb.) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

További információk

A Törzsvásárlói Programról további információ kapható a 06 (52) 273-075-es telefonszámon és az interneten a www.balintcseppek.hu/torzsvasarloi program  „Egy csepp, öt csepp, meg tíz” menüpont alatt. Ugyanitt található a Programban részt vevő Forgalmazói Partnerek listája, elérhetőségei.

A nyertes neve a www.balintcseppek.hu internet címen tekinthető meg a Törzsvásárlói Program lezárultát követő 2 héten belül.

A Törzsvásárló a Törzsvásárlói Programban való részvétellel vállalja, hogy a nyeremény átvételével egyidejűleg a Törzsvásárlói Programot népszerűsítő, illetve a Törzsvásárlói Programmal kapcsolatos reklám- és egyéb marketinganyagok elkészítése során a Szervezővel együttműködik.

A Törzsvásárlói Programban való részvétellel a Törzsvásárló feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy – nyertessége esetén – nevét és lakcímét (kizárólag a település és az irányítószám megnevezésével) és a róla készült fényképet a Szervező közzétegye a Törzsvásárlói Programokkal kapcsolatos reklám- és egyéb marketinganyagokban (pl.: internetes oldal stb.).

A Törzsvásárlói Programban nem vehetnek részt a Herbárium 2000 Kft. dolgozói és azok Ptk. 685 § b.) szerinti hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Törzsvásárlói Program szabályait és/vagy a nyereményeket a Törzsvásárlói Program időtartama alatt megváltoztassa.

A Törzsvásárlói Programban való részvétel a hivatalos részvételi és Törzsvásárlói Programszabályok automatikus elfogadását jelenti.

Szervező vállalja, hogy a Törzsvásárlói program keretében birtokába került személyes adatokat, az Adatvédelmi előírások szerint kezeli és tárolja. Ezen adatok, harmadik félnek átadásra nem kerülnek, kizárólag szervező használhatja, marketing és reklámtevékenység érdekében. Az a Törzsvásárló aki nem járul hozzá adatai tárolásához, és szervező általi használatához, az a Cseppgyűjtő Füzeten feltüntetett helyen nyilatkozhat erről.

2013. április

Herbárium 2000 Kft – Bálint Cseppek Termékcsalád

Wellness hétvégével jutalmazzuk a legszebb gyógynövényboltot!

Aktuális

Ön bio- és gyógynövényboltot üzemeltet? Van kedvenc gyógynövény szaküzlete? Nevezze be üzletét vagy kedvencét a Bálint Cseppek boltszépségversenyére!

Nevezésnek egyetlen feltétele, hogy legyen forgalmazó partnerünk. Ezt hogyan tudja igazolni?

Küldjön be egy jó minőségű fényképet üzletének eladóteréről, melyen láthatóak a Bálint Cseppek termékcsalád termékei. Nem kérjük, hogy csak a fénykép kedvéért tegyék ki a termékeket a pult közepére, ám mivel elég széles és sokszínű a termékpalettánk első ránézésre megtalálhatóak legyenek a beküldött fényképen.

Fényképeiket az üzlet rövid bemutatásával 2012. augusztus 1. és 2012. szeptember 28-a között várjuk a jatek@balintcseppek.hu e-mail címre.

A beérkezett fényképeket feltöltjük a Bálint Cseppek facebook-oldalára ahol a látogatók 2012. október 1. és 2012. november 16-a között szavazhatnak kedvenc boltbelsőjükre. A legtöbb szavazatot elért bolt nevének kihirdetése 2012. november 19-én délután 3 órakkor a Bálint Cseppek facebook oldalán, valamint a nyertest e-mailben és telefonon is megkeressük.

Nyeremény: 2 fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás wellness üdülés a Hajdúszoboszlói Mátyás Király Gyógyszállodában december hónapban.